Обрати сторінку

Репозитарій

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

  1. Обов’язкові компоненти ОПП

1.1. Цикл загальної підготовки

1.1.1Вища математика
1.1.2Українська мова за професійним спрямуванням
1.1.3Фізика
1.1.4Історія України
1.1.5Хімія
1.1.6Комп’ютерні технології і програмування
1.1.7Економічна теорія
1.1.8Іноземна мова
1.1.9Безпека життєдіяльності
1.1.10Основи охорони праці
1.1.11Соціологія
1.1.12Екологія
1.1.13Теорія ймовірностей і математична статистика
1.1.14Фізичне виховання (позакредитна)

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1Вантажознавство
1.2.2Транспортна географія
1.2.3Загальний курс транспорту
1.2.4Вантажні перевезення
1.2.5Основи теорії транспортних процесів і систем
1.2.6Транспортні засоби
1.2.7Проектування транспортно-складських комплексів
1.2.8Логістика
1.2.9Дослідження операцій транспортних систем
1.2.10Підйомно-транспортні машини
1.2.11Транспортно-експедиторська діяльність
1.2.12Системи управління охороною праці
1.2.13Комерційна робота на транспорті
1.2.14Транспортні технології
1.2.15Взаємодія видів транспорту
1.2.16Засоби транспортних і термінальних технологій

Практична підготовка

1.2.17Навчальна практика
1.2.18Технологічна практика
1.2.19Переддипломна практика
1.2.20Атестація здобувачів вищої освіти
Підготовка кваліфікаційної роботи
Екзаменаційні сесії
  1. Вибіркові компоненти ОПП

2.1. Цикл загальної підготовки

2.1.1Історія української культури
Світова політика та міжнародні відносини
2.1.2Іноземна мова за професійним спрямуванням
Англійська
Німецька

2.2. Цикл професійної підготовки

2.2.1Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Технічне креслення та комп’ютерна графіка
2.2.2Організація та регулювання дорожнього руху
Безпека транспортних засобів
2.2.3Основи маркетингу та менеджменту на транспорті
Статистика праці
2.2.4Трудове право
Правове регулювання перевезень
2.2.5Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт
Організація контейнерних перевезень
2.2.6Ліцензування та сертифікація на транспорті
Стратегія сталого розвитку
2.2.7Пасажирські перевезення
Транспортне планування міст
2.2.8Основи науково-дослідницької роботи
Методологія та організація наукових досліджень в транспортних системах
2.2.9Економіка автомобільного транспорту
Планування та організація діяльності підприємства
2.2.10Спеціалізований рухомий склад
Спеціалізований автомобільний транспорт для кар’єрних робіт
2.2.11Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті
Транспортна трасологія
2.2.12Основи митного законодавства
Зовнішньо-торгівельні транспортні операції
2.2.13Організація міжнародних перевезень
Міжнародне транспортне співробітництво
2.2.14Ресурсозберігаючі технології на автомобільному транспорті
Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали

Професійна освіта. Охорона праці.

  1. Обов’язкові компоненти ОПП

1.1. Цикл загальної підготовки

1.1.1Вища математика
1.1.2Фізика
1.1.3Документознавство
1.1.4Теоретична та прикладна механіка
1.1.5Теоретичні основи електротехніки
1.1.6Безпека життєдіяльності
1.1.7Історія України
1.1.8Іноземна мова професійно-ділового спілкування(англійська)
1.1.9Інформатика та обчислювальна техніка
1.1.10Інженерна та комп’ютерна графіка
1.1.11Метрологія та вимірювальна техніка
1.1.12Вступ до фаху
1.1.13Основи промислової технології
1.1.14Фізичне виховання (позакредитна)

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1Українське фахове мовлення
1.2.2Мовлений складник професійної  комунікації
1.2.3Іноземна мова професійно-ділового спілкування
1.2.4Іноземна мова професійно-ділового спілкування(німецька)
1.2.5Сучасні інформаційні засоби навчання
1.2.6Україна і світ: політичні і соціальні аспекти
1.2.7Історія європейської філософії: становлення та розвиток
1.2.8Історія філософської думки в Україні
1.2.9Історія української культури
1.2.10Світова політика та міжнародні відносини
1.2.11Комп’ютерні технології навчання
1.2.12Правові засади українського суспільства
1.2.13Інженерія здоров’я
1.2.14Інформаційні системи
1.2.15Теоретико-правові основи освіти
1.2.16Комп’ютерні технології в офісі
1.2.17Україна в світовому культурному просторі
  1. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові компоненти

2.1.1Правові та організаційні основи охорони праці
2.1.2Психологія
2.1.3Методологічні засади професійної освіти
2.1.4Теорія та методика виховної роботи
2.1.5Виробнича санітарія та гігієна праці
2.1.6Експертиза та сертифікація умов з охорони праці
2.1.7Соціальна та корпоративна безпека
2.1.8Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення
2.1.9Комунікативні процеси у педагогічний діяльності
2.1.10Методика професійного навчання
2.1.11Теорія та методика викладання фахових дисциплін
2.1.12Педагогічна майстерність
2.1.13Основи управління якістю
2.1.14Системи управління охороною праці
2.1.15Ризик-менеджмент в охороні праці
2.1.16Педагогіка
2.1.17Вікова та педагогічна психологія
2.1.18Дидактичні основи проф.освіти
2.1.19Безпека праці
2.1.20Пожежна безпека
2.1.21Моніторинг середовища існування
2.1.22Професійна практика
2.1.23Педагогічна практика

2.2. Дисципліни за вибором студента

2.2.1Психологія праці
2.2.2Інженерна психологія
2.2.3Основи корекційної педагогіки
2.2.4Основи педвимірювань та моніторингу якості освіти
2.2.5Економічна теорія
2.2.6Мікро- та макроекономіка
2.2.7Економіка підприємств ОП
2.2.8Організація промислового виробництва
1.2.9Цивільний захист
2.2.10Захист у надзвичайних ситуаціях
2.2.11Основи інженерно-педагогічної творчості
2.2.12Основи педагогічних досліджень
2.2.13Педагогічна конфліктологія
2.2.14Статистичні методи контролю якості