Обрати сторінку

Гуртожиток

Система навчально-виховної роботи в гуртожитку як фактор цілісного виховання особистості

Cистема навчально-виховної роботи в коледжі  дає змогу розвивати пізнавальні здібності студентів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, правовою, трудовою та художньо- естетичною культурою.

В студентському гуртожитку  створені умови для задоволення потреб у вільному спілкуванні, занятті улюбленою справою, фізичному розвитку, корисному та змістовному відпочинку. Організація життєдіяльності студентів у гуртожитку має величезний виховний потенціал. Допомога вихованцям, організація відпочинку, занять улюбленою справою, самообслуговування в побуті, дотримання норм особистої гігієни – важливе завдання, що постає перед адміністрацією гуртожитку.

В багатогранній системі навчально-виховної діяльності гуртожитку головна увага приділяється особистості студента з її складною біосоціальною природою, психофізичними особливостями, специфікою особистих проявів та створення сприятливих умов для її розвитку. Вивчення соціально-психологічних особливостей підлітків дозволяє вихователю ефективніше здійснювати виховний процес, який в умовах гуртожитку передбачає втручання у вільний час, побут, особисте життя юнаків та дівчат.

До основних методів навчально-виховної роботи в гуртожитку належать: метод переконання, метод стимулювання, метод оцінки та самооцінки.

За допомогою методу переконання вихователь має можливість формувати уявлення своїх вихованців, їх поглядів та основних  понять на рівні обміну інформацією. Вихователь враховує можливість впливу на студента масової та соціальної культури, соціальної мобільності.

Метод стимулювання використовується при організації діяльності студентів, які мешкають у гуртожитку, на виконання доручень, завдань, при організації різноманітних змагань.

Метод оцінки та самооцінки, завдяки якому проводиться оцінювання вчинків студентів, надає їм допомогу в саморегуляції їх поведінки, яка замикається в заохоченні, зауваженнях, в створенні ситуації довіри, самоконтролю і контролю, самокритики.

У своїй діяльності вихователь гуртожитку допомагає студентам в їх особистісному розвитку, у засвоєнні та дотриманню суспільних норм та цінностей,  засад  морального  та  духовного  повноцінного  буття.  Форми  та методи виховання – це основні способи взаємодії вихователя зі своїми вихованцями, у процесі яких відбуваються якісні зміни у розвитку особистості.

Основними напрямками навчально-виховного процесу в гуртожитку є:

 • здійснення виховної роботи з мешканцями на основі комплексного підходу, що є органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу коледжу;
 • залучення студентів до активної діяльності з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • організація самоврядування і самообслуговування при вмілому педагогічному керівництві вихователя;
 • створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;
 • здійснення допомоги студентам у самопідготовці до занять, оволодінні ними обраною професією;
 • активна співпраця з батьками, громадськістю;
 • сприяння формуванню в студентів здорового способу життя, організації дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.

З метою формування дружнього студентського колективу та створення комфортних умов проживання вихователь застосовує різноманітні форми виховної роботи, зокрема:

 • допомога в адаптації до соціальних умов навколишнього середовища студентам першого курсу;
 • проведення тематичних лекцій, бесід, дискусій, вечорів відпочинку;
 • перегляд відеоматеріалів виховного характеру;
 • проведення виховних годин спільно з цикловими комісіями;
 • присутність вихователя на засіданнях Ради профілактики правопорушень, Ради кураторів академічних гру, а також батьківських зборах.

З метою досягнення максимального взаєморозуміння всіх об’єктів і суб’єктів навчально-виховного процесу в гуртожитку здійснюється:

 • організація виховної роботи спільно з відповідними органами самоврядування, різними громадськими організаціями;
 • органічний зв’язок з навколишнім соціокультурним середовищем, налагодження міжособистісних відносини між мешканцями з різних соціальних категорій;
 • формування особистості студента в процесі громадської діяльності, побудоване на розвитку інтересів студентів до певного виду діяльності, їхніх запитів;
 • впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи з студентами, що сприятимуть розвитку їх компетентності;
 • поєднання у навчально-виховній роботі в гуртожитку як традиційних, так і нетрадиційних форм, що наповнюються новим зміст.
Кравець Валентина Іванівна

Кравець Валентина Іванівна

Вихователь студентського гуртожитку

Кравець В.І. працює на посаді вихователя гуртожитку з 22 липня 2004 року. Освіта вища, в 1982 році з відзнакою закінчила Київський державний інститут культури  ім.О.Є.Корнійчука за спеціальністю «Культурно-освітня робота ».

За час роботи зарекомендувала себе як сумлінний, здібний, досвідчений педагог. Має глибоку науково-теоретичну підготовку, творчо і відповідально ставиться до виконання педагогічних завдань. Уміло поєднує різні форми і методи організації виховної роботи  в гуртожитку.

Договір користування гуртожитком ДФКІП ДВНЗ УДХТУ