Обрати сторінку

Методична робота

Головне завдання науково-методичної роботи полягає в забезпеченні вдосконалення якості викладання навчальних дисциплін, підвищення педагогічної майстерності та професійного зростання викладачів у Відокремленому структурному підрозділі «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

Координатором науково-методичної роботи коледжу є методист Садовенко Світлана Геннадіївна.

 

Форми та види науково-методичної роботи:

 

– методичні та науково-методичні семінари і конференції з питань практичного застосування в освітньому процесі сучасних досягнень педагогічної науки і практики.

Підготовка і проведення методичних семінарів і конференцій здійснюється як через навчально-методичний кабінет, так і через циклові комісії;

– створення творчих груп для вивчення важливих і складних проблем та розробки пропозицій щодо їх вирішення;

– створення комісій з метою виявлення фактичного стану наукової та навчально-методичної роботи, а також порушень і відхилень від вимог. Результати перевірок і висновки обговорюються на засіданнях науково-методичної ради з прийняттям відповідних рішень;

– нетрадиційні форми роботи (організація неформальної освіти) – консиліуми, тематичні засідання, круглі столи, діалоги, тренінги, методично-тренінговий спецкурс тощо.

 

Для вирішення поточних питань освітньої діяльності як робочий орган закладу освіти створена і функціонує науково-методична рада .

 

Науково-методична рада коледжу:

проводить засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом та поточні питання, обговорюються заходи з наукової, навчально-методичної та виховної роботи, заслуховуються звіти, приймаються та протоколюються рішення;

– визначає актуальні для педагогічного колективу наукові та методичні проблеми;

 • спрямовує і координує методичну роботу циклових комісій;
 • визначає шляхи вдосконалення форм і методів управління освітнім процесом;
 • вивчає та сприяє поширенню передового педагогічного досвіду;
 • координує роботу по підвищенню кваліфікації та перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу;
 • організовує та координує роботу студії «Школа педагогічної майстерності»;
 • визначає проблематику і розробляє програми семінарів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій;
 • розглядає питання науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

 

Склад науково-методичної ради

 

Персональний склад науково-методичної ради затверджується наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.

До складу науково-методичної ради за посадами входять: заступники директора з навчальної та навчально-виховної роботи, завідувачі відділень, завідувачі навчально-виробничою практикою, навчально-методичною лабораторією, навчально-методичним кабінетом, методисти, голови циклових комісій.

Головою науково-методичної ради є заступник директора з навчальної роботи Стоянова Світлана Олексіївна.

Діловодство методичної ради веде секретар, який обирається голосуванням з членів ради терміном на навчальний рік.

 

Науково-методична рада коледжу розглядає та обговорює:

 • нормативні матеріали коледжу (положення, рекомендації, інструкції тощо) та заходи з наукової, навчально-методичної та виховної роботи;
 • заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що регламентують освітній процес, інструкцій та листів Міністерства освіти і науки України, інших керівних органів в галузі освіти і науки;
 • основні напрями наукової та навчально-методичної роботи коледжу на навчальний рік;
 • впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес;
 • заходи по підвищенню професійної майстерності викладачів і оволодінню педагогічним мінімумом викладачами-початківцями;
 • питання підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання та навчально-допоміжного персоналу коледжу;
 • стан і підсумки наукової, навчально-методичної та виховної роботи, питання втілення нових методів навчання здобувачів освіти денної та заочної форм навчання;
 • досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів;
 • питання контролю та координації роботи циклових комісій;
 • звіти голів циклових комісій про стан виконання планів роботи;
 • питання організації оглядів-конкурсів творчих робіт викладачів і студентів коледжу та результатів їх проведення;
 • заходи щодо підготовки, проведення та результаті поточного та семестрового контролю, результатів захисту курсових та  дипломних проєктів (робіт), державної підсумкової атестації та атестації здобувачів освіти;
 • розгляд та затвердження науково-методичних матеріалів викладачів (за поданням голів циклових комісій), навчальних посібників, підручників для їх практичного застосування і поширення.

 

Циклові комісії

 

Керівництво роботою циклових  комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів. Керівники закладу є членами циклових комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності.

План роботи циклових комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану науково-методичної роботи коледжу на рік.

 

Тижні циклових комісій проводяться відповідно до плану роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.

 

Методистом коледжу систематично:

– узагальнюється кращий педагогічний досвід викладачів;

– надається до обласної Ради директорів інформація у збірку «Адреси передового педагогічного досвіду»;

– проводяться консультації з питань: організації проведення навчальних занять; підготовки до атестації педагогічних/науково-педагогічних працівників; акредитації освітніх програм; публікації тез для участі у конференціях; публікації у наукових журналах та на освітніх платформах; видання навчально-методичних матеріалів (посібників, методичних рекомендацій тощо);

– ведеться облік науково-педагогічної активності викладачів за результатами неформальної та інформальної освіти, підвищення кваліфікації, роботи з обдарованою молоддю, атестації;

– складається рейтинг педагогічних/науково-педагогічних працівників коледжу як кількісний показник ефективності їх роботи, що формується за основними напрямами діяльності.