Обрати сторінку

Науково-дослідницька робота

Науковий гурток «Педагогічні технології та інновації»

Керівники гуртка: Соснова М.А., Гляненко К.А.

Робота гуртка спрямована на створення умов для поглибленого вивчення студентами  педагогіки, педагогічної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, реалізації наукового і творчого потенціалу талановитих студентів коледжу в сфері педагогічної діяльності; залучення до участі в наукових конференціях, вебінарах, семінарах та інших науково-дослідницьких та освітніх заходах педагогічного спрямування; професійне та кар’єрне зростання, сприяння розширенню всеукраїнської студентської мобільності.

Основними завданнями гуртка є:

 • організація науково-дослідницької діяльності у сфері педагогічних технологій та інновацій;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка;
 • залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, вебінарах,  науково-дослідних заходах;
 • створення сприятливих умов для активного залучення здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності;
 • сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у галузі науки та інновацій;
 • сприяння гармонійному розвитку здобувачів вищої освіти, формуванню високих моральних принципів;
 • дотримання етичних норм та  принципів академічної доброчесності;
 • інформування про порядок перевірки текстів на плагіат.

Членами гуртка є студенти спеціальності 015 «Професійна освіта (Охорона праці)».

Досягнення за 2020-2021 н.р.: За звітний період роботи гуртка були проведені загальні збори, екскурсія до бібліотеки коледжу, презентація «Як підготуватись до участі в науковій конференції», «Технології та інновації», «Методи збору інформації»,  диспут «10 кроків формування академічної доброчесності», «Softskills. Чому м’які навички потрібні сьогодні», ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Студентська молодь та інновації»

Члени гуртка взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Студентська молодь та інновації», що відбулась 18 травня 2021 року.  Результатами роботи гуртка стали публікації студентів у збірках доповідей, участь у конференції.

Науково - дослідницький гурток «Автомобіліст»

Автомобільний транспорт займає одне з провідних місць в транспортній системі України. Основне завдання транспорту – своєчасне, якісне і повне задоволення потреб населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Досягнення цих цілей неможливе без впровадження і розширення сучасних, таких, що несуть значну економічну вигоду, конструктивних рішень облаштування автомобілів: дизелізація, газифікація, застосування сучасних і перспективних систем живлення двигунів, систем зниження токсичності газів, що відпрацювали, підвищення надійності вузлів трансмісії і ходової частини.

Гурток “Автомобіліст” надає можливість для глибшого вивчення студентами облаштування автомобілів, озброєння їх необхідними і достатніми знаннями конструкції сучасного автомобіля, що є основою в їх майбутній професійній діяльності. Мета роботи гуртка – розвиток науково-технічних навичок, раціоналізаторської роботи, допомога в практичному освоєнні правил експлуатації і ремонту

Досягненняза 2020-2021 н.р.: 

 1. ІІ місце в Національному етапі України Міжнародного спеціалізованого конкурсу професійної майстерності SERVICE MASTER JUNIOR AT 2021 в номінації «Автомобільний технік» (28.04.2021року).

 1. Участь у ІІІ Молодіжній науково-практичної конференції «Безпека на дорозі», яка проходила у Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького юридичного інституту МВС України 21.05.2021року.

Участь у конференції взяли студенти груп ОА-18-2/9 Довбань Д.І та ТТ- 20п Чечельницький А.С. з докладом «Шляхи забезпечення зниження швидкості руху автомобілів в населених пунктах». Науковий керівник: Коржавін Ю.А.

Гурток технічної творчості «Механік»

Керівник гуртка: Гриценко Т.В.

Мета:

 • підвищення якості підготовки майбутніх фахівців-механіків;
 • виявлення найбільш талановитих та зацікавлених студентів, стимулювання інтересу з метою підвищення творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення задач в подальшому навчанні та професійній діяльності;
 • розвиток творчого та нестандартного науково-технічного мислення, розширення наукового кругозору;
 • формування навичок використання теоретичних знань в практичній діяльності;
 • підвищення мотивації студентів та забезпечення їх участі в проведенні наукових конференцій, конкурсів, наукових семінарів, олімпіад та тематичних форумів.

Досягнення  за 2020-2021 н.р.:

 1. Участь студентів в онлайн конференціях:
 • Сотников А.І.,студент гр. М-18-1/9,- ІІ Всеукраїнської науково-практичної он-лайн конференції «Студентська молодь та інновації».
 • Наріжний О.О.,студент гр. М-18-1/9, І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями наукових досліджень та розробок».
 1. Розробка презентацій за темами «Механічна передача» (Машков Я.І, студент гр. М-18-1/9), «Типи і види підшипників» (Бовкун В.В.,студент гр. М-18-1/9).

Ознайомча екскурсія для гуртківців на Дніпровський механічний завод.

Літературний гурток «Рідне слово»

Керівник : Приходько Г.В.

Мета роботи гуртка:        

 • вдосконалювати і поглиблювати знання з української мови та літератури;
 • розвивати уміння висловлювати власні думки, вести дискусію;
 • розвивати навички самостійної роботи із джерелами інформації;
 • розвивати навички усного та писемного мовлення;
 • розвивати творчі здібності студентів;
 • виховувати інтерес до літератури та інших видів мистецтва;
 • виховувати естетичний смак;
 • розширювати кругозір студентів.

Предметний гурток «Лінгвоукраїнознавство»

В умовах світових інтеграційних процесів загострюється потреба в спеціалістах із високим рівнем знання англійської мови.

Особливу роль у процесі формування належної англомовної компетентності майбутніх фахівців промислової сфери відіграють наукові лінгвістичні студентські гуртки, на заняттях яких студенти поглиблено вивчають іноземну мову.

Англійська мова є пріоритетною серед мов міжнародного спілкування, саме тому акцент на мовленнєву, мовну, соціокультурну змістові лінії, врахування специфіки мовного простору сприяє більш якісному навчально-виховному процесу формування майбутнього фахівця.

Студентський науковий гурток «Лінгвокраїнознавство» працює з 2003 року.

Студентським гуртком керує Костриця О.М.,викладач вищої категорії.

У 2021 році Купрін Анатолій взяв участь у регіональному дистанційному студентському конкурсі з іноземної мови «Студент-ерудит» серед здобувачів освіти ЗФПО Кам’янського регіону та посів ІІ місце.

«Бізнес-клуб»

Керівник: Полтавченко Т.М.

Мета і основний зміст роботи гуртка полягає у забезпеченні творчого застосування знань студентів, сприяє опануванню ними методів наукового пізнання, формує риси творчої діяльності, є умовою формування потреби студентів в науково-дослідній діяльності. Участь у засіданнях гуртка допомагає студентам забезпечити повноцінне засвоєння передбаченого програмою навчального матеріалу, дає можливість одержання додаткової наукової інформації, сприяє самоосвіті, що лежить в основі підготовки висококваліфікованого фахівця, сприяє розвитку у студентів науково-експериментальних умінь і професійних здібностей.

Під час роботи гуртка студенти обговорюють актуальні теми з економічних питань: “Особливості формування та розвитку економіки України”, “Розвиток бізнесу” тощо.

 

Спортивний клуб «Старт»

Науково - дослідницький гурток «Хімія. Скло. Кераміка»

Керівник: Карпова Г.С.

Головною метою гурткової роботи є розширення і поглиблення бази знань студентів, розвиток внутрішньої мотивації до навчання та інтересу до природничих наук; формувати практичні навички та уміння; вдосконалювати вміння розв’язувати розрахункові задачі; формувати навички захисту повідомлень та проектів.

Під час проведення заходів розглядаються правила безпеки  життєдіяльності під час хімічних дослідів та роботи в лабораторії; проводяться практичні і лабораторні досліди, інформаційні бесіди і диспути.

Науково - дослідницький гурток «Збережемо довкілля»

Керівники: Дусматова О.В., Федько С.О.

Мета: поглиблене вивчення студентами проблем навколишнього середовища, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем забруднення та захисту навколишнього природного середовища.

Характеристика: сприяння розвитку творчого потенціалу студентів коледжу; оволодіння студентами сучасними методиками та формами організації й проведення самостійних досліджень у галузі природничих наук; пропаганда та популяризація наукових знань; формування у студентів екологічної культури та екологічного мислення.

Науково-дослідницький гурток «Безпека у житті»

Керівники: Дусматова О.В., Федько С.О.

Головною метою гуртка є профілактика причин і попередження умов виникнення небезпечних ситуацій, активізація пошукової активності здобувачів освіти, спрямування винайденої інформації на розвиток власного технологічного розвитку, уміння працювати в команді на певний результат, вміння публічно викладати свою думку, дискутувати.

Характеристика гуртка: актуальність проблем безпеки життєдіяльності викликана тим, що сучасна людина живе в світі небезпеки з боку природних, антропогенних, технічних, екологічних, соціальних та ін. факторів. Статистичні дані говорять про все наростаючу негативну дію на людину і природне середовище небезпечних і шкідливих факторів техносфери, свідчать про актуальність проблем, пов’язаних із забезпеченням БЖД та збереженням навколишнього середовища на сучасному етапі розвитку суспільства.

Предметний гурток «Інтеграл»

Керівники: Ковба Н.М., Карпенко І.О.

Мета: розвивати математичні здібності та аналітичне мислення студентів, орієнтувати на індивідуалізацію у навчанні, навчити розв’язувати нестандартні математичні задачі, навчити розв’язувати життєві задачі, підготувати до здачі ЗНО.

Програмні результати: зростання інтересу до математики та навчання взагалі, підвищення активності на заняттях та позаурочних заходах, успішна участь у конференціях та олімпіадах.

Характеристика: На заняттях гуртка студенти вчаться розв’язувати задачі, пов’язані з їх професією а також із розрахунками, які доведеться виконувати у повсякденному житті. Наприклад, розрахунки матеріалів при ремонтних роботах, розрахунки комунальних платежів тощо. Для кращого сприйняття матеріалу використовуються інтерактивні завдання у додатку Learningapps.org.

Досягнення: У 2020-2021серед учасників гуртка був проведений конкурс доповідей на тему: «Роль математики в досягненнях людства останніх десятиліть». Перемогла доповідь «Орігамі – мистецтво чи наука» студентки групи АВ-19-1/9 Васіна Олександра Євгенівна. Ця доповідь представляла коледж на регіональній математичній конференції серед студентів закладів фахової передвищої освіти Кам’янського регіону. Робота студенти надрукована у збірнику доповідей.

Гурток технічної творчості «Електромеханік»

Керівники: Чекригін Р.О., Рижко І.О.

На заняттях гуртка студенти вдосконалюють практичні навички по складанню, електромонтажу та регулюванню електронних пристроїв. Члени гуртка власноруч розробляють, виготовляють та настроюють макети виробів електронної техніки. Звичайно все це сприяє поглибленню і розвитку теоретичних знань, отриманих на заняттях спеціальної підготовки.

Мета роботи гуртка: допомога студентам в оволодінні технікою і технологією сучасного виробництва по обраній професії; сприяти інтелектуальному розвитку учнів, готувати студентів до виконання безпосередніх виробничих функцій, пов’язаних з виготовленням металевих виробів; формувати здатність для участі в раціоналізаторській і винахідницькій діяльності.

Основний зміст роботи гуртка полягає у виготовленні виробів, оснастки та допоміжного інструменту по кресленням, які студенти самі розробили.

Формування навичок і вмінь студентів з проектування та виготовлення виробів здійснюється шляхом проведення групових і колективних занять. Відповідні записи і рисунки виконуються в окремих робочих зошитах.

За 2020/2021 навчальний рік згідно плану роботи гуртка було підготовлено студентів до участі та здобуто 2 місце у командному заліку в змаганні Servise Master Junior 2021 в номінації «Автомобільний технік».

Науково - дослідницький гурток «Енергозберігаючі технології»

Керівник: Багрій Г.В.

Мета: поглибити знання студентської молоді щодо енергозберігаючих технологій; ознайомити вихованців гуртка з сучасними методами та перспективами енергозбереження; розвивати допитливість, формувати мотивацію до збереження ресурсів та енергії; виховувати навички економічно стійкого та безпечного стилю життя.

Завдання: поглиблення, систематизація теоретичних і практичних знань щодо енергозбереження та енергоефективних технологій, оволодіння методикою наукових досліджень; розвиток навичок самостійної творчої пошукової роботи, накопичення досвіду досліджень; виховання творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності; інтелектуальний розвиток особистості.

Досягнення за 2020-2021 н.р.:

 1. Участь в Міжнародній студентській науковій конференції «Динаміка, рух та розвиток сучасної науки».Чумаченко В.Є. Багрій Г.В. Секція: «Енергетика та енергетичне машинобудування».Тема:«Основні проблеми енергетики і можливі способи їх вирішення». 5 березня 2021 року. м.Луцьк, Україна.
 2. Участь в ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній ондайн конференції «Студентська молодь та інновації».АбалмасовВ.В. Багрій Г.В. Секція: «Енергозбереження те енергоефективні технології». Тема: «Розробка пристрою моніторингу споживання електричної енергії». 18травня 2021 року. м.Кам’янське, Україна.